Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Vereniging de Meer Tennis, gevestigd te Drieburgpad 8, 1097 HK Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34356560, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor jou uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je heeft. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@demeertennis.nl.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van je:

a)       Indien je je aanmeldt tot lid van onze vereniging;

b)      Wanneer je mutaties in je persoonsgegevens aanlevert of zelf muteert in het besloten deel van onze website 

c)       Ten behoeve van de bardienst (alle leden van 18 jaar en ouder)

d)      Ten behoeve van vrijwilligerstaken

e)       Als je je inschrijft voor een door ons georganiseerde activiteit (competitie, toernooi, lessen);

 

In onderstaande tabel kunt je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel ontvangen. Ons uitgangspunt is dat toegang tot data op basis van noodzakelijkheid is.  

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

Onderzoeken of je lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Geslacht

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Financiele gegevens

·   Pasfoto

·   KNLTB nummer

·   Speelsterkte

Uitvoering van de overeenkomst

Indien je lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

 

Indien je geen lid wordt worden je gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

NVT

Administratie

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Geslacht

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Pasfoto

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

·   Bondsnummer

·   Speelsterkte

Uitvoering van de overeenkomst

 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   Ledenadministratie

·   Penningmeester

·   Webbeheerder

Identificatie/ verwerven ledenpas

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Geboortedatum

·   Geslacht

·   Speelsterkte

·   Bondsnummer

·   Pasfoto

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang je bent aangemeld

·   KNLTB

Het versturen van digitale berichten mbt de Meer tennis, waaronder nieuwsbrief

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang je bent aangemeld.

·   Bestuur

·   Ledenadminsitratie

·   Vrijwilligerscoördinatoren[1]

·   Bardienstcoördinator

Regelen van de bardienst

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang je bent aangemeld (vanaf 18 jaar)

·   Bardienstcoördinator

Effectueren van de bardienst

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang je bent aangemeld (vanaf 18 jaar) 

·   Alle leden van 18 jaar en ouder (besloten deel website)

Coordineren vrijwilligerswerk

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

Toestemming

 

Totdat je je afmeldt voor het betreffenede vrijwilligerswerk

·   Bestuur

·   Vrijwilligerscoördinatoren

·   Bardienstcoördinatoren

Organiseren van activiteiten (competitie, toernooien)

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

·   Geboortedatum

·   Speelsterkte

·   bondsnummer

Toestemming

Maximaal 6

·   Coördinator(en) van de activiteit

 

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·   IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

·   Websitebeheerder

·   Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

 

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie
publiceren op onze website of Facebook-pagina, tenzij je daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd
bezwaar aantekent (zie onder 3).

2. VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Zonder jouw toestemming verstrekt de Vereniging jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met jou heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Mogelijke verstrekking aan derden na verkregen toestemming kan onder andere inhouden:

·         Het versturen van berichten van derden, waaronder sponsoren en/of commerciele boodschappen door (b.v. sponsoren of andere verenigingen).

·         Het verrichten en versturen van aankopen door producenten/vervoerders.

 

3. INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

4. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat deze personen alleen toegang hebben tot de gegegevens die ze nodig hebben en andere persoonsgegevens afgeschermd zijn, en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. MINDERJARIGEN

Indien jij je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van jouw ouder of voogd te overleggen.

6. COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om jou meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw browserinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de Help-functie van uw browser.

7. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

8. WIJZIGING VAN HET PRIVACY BELEID

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

9. CONTACTGEGEVENS

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

E-mail: privacy@demeertennis.nl

10. KLACHT OVER DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


[1] Vrijwilligercoördinatoren: coördinator openen en sluiten, coördinator jeugd, coördinatoren competitie