Reglement

Het bestuur heeft het volgende reglement voor de vereniging vastgesteld.

I - Het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van De Meer Tennis gaat in op het moment dat de contributie door de penningmeester is ontvangen.
 2. Voor de opening van het seizoen kunnen de leden hun tennispas afhalen indien:
  1. hun pasfoto in bezit is van de ledenadministratie.
  2. hun bardiensten zijn ingeroosterd (zie paragraaf IV)
  3. alle financiële verplichtingen zijn voldaan.
 3. De tennispas geldt als:
  1. bewijs van lidmaatschap van De Meer Tennis
  2. kwitantie voor betaalde contributie
  3. toegangskaart voor het reserveren van banen via het afhangbord
  4. bewijs van lidmaatschap van de KNLTB
  5. als wedstrijdkaart voor KNLTB toernooien
 4. Bij verlies van de tennispas kan De Meer Tennis, voor rekening van het lid, bij de KNLTB een duplicaat aanvragen.
 5. Het lidmaatschap wordt automatisch gecontinueerd indien u niet tijdig opzegt. Uw opzegging dient schriftelijk, voor 1 december, bij de ledenadministratie te zijn binnengekomen, anders bent u opnieuw contributie verschuldigd over het daarop volgende jaar.
 6. De Meer Tennis kan het lidmaatschap beëindigen van degene die zijn/haar verplichtingen (financieel of anderszins) niet nakomt, of het tennisreglement ernstig overtreedt.
 7. De tennispas is strikt persoonlijk.

II - Op de tennisbanen

 1. Op de baan zijn tennisschoenen en passende tenniskleding verplicht. Zwarte zolen en verkeerde schoenen beschadigen de tennisbaan.
 2. U mag niet over een baan lopen waar anderen spelen.
 3. De banen zijn verboden voor honden.
 4. Op een natte baan mag niet worden gespeeld: het is slecht voor de baan en de kans op blessures neemt fors toe.
 5. Plassen op de baan (door regen of beregening) mogen niet met een bezem, sleepnet of rubbertrekker worden verwijderd, omdat dit kuilen veroorzaakt.
 6. Als uw bal op een baan terechtkomt waar anderen spelen, wacht u tot het punt gespeeld is en dan roept u "bal over" en wacht u tot uw bal wordt teruggespeeld. Omgekeerd speelt u op deze kreet andermans ballen terug.
 7. Na het spelen behoort u:
  • de baan rustig te slepen (door te draven met een sleepnet beschadigt u de toplaag), de wijze van slepen staat op de instructiebordjes
  • de lijnen te vegen
  • sleepnet en lijnenveger weer op hun plaats te brengen
  • afval in de afvalbak te deponeren

III - Rondom de tennisbanen

 1. Parkeer uw auto of motor buiten de hekken van het tennispark en zet uw fiets in het fietsenrek.
 2. Houd de ingang vrij. Het terrein moet altijd bereikbaar zijn voor nooddiensten.
 3. Deponeer afval in de afvalbak, breng glaswerk terug naar de kantine en neem geen terrasstoelen mee naar de banen.
 4. Kinderen maken gebruik van toestellen in de speeltuin onder verantwoordelijkheid en toezicht van hun ouders.

IV - Bardienst

 1. Elk senior lid tussen 18 en 70 jaar is verplicht twee dagdelen bar- (of kook-)dienst te draaien. Leden die voor- en/of najaarscompetitie spelen, draaien tijdens de competitie(s) extra bardienst. De competitieleiders wijzen aan welke teams op welke tijdstippen de verantwoordelijkheid hebben voor het vervullen van de bardiensten.
 2. U bent speelgerechtigd nadat u zich heeft ingeschreven  voor twee bar- (of kook-)diensten en uw contributie heeft voldaan. Er bestaat aan het begin van het seizoen, vóór 1 april, ook de mogelijkheid om bardiensten af te kopen voor € 40 per bardienst. Leden die tijdens het seizoen lid worden kunnen tot uiterlijk 3 weken na aanmelding een bardienst afkopen.
 3. Bij verhindering zorgt u zelf voor vervanging. Dit kan door een dienst te ruilen met iemand op het dienstrooster of zelf iemand anders te benaderen. Er is geen reserverooster.
 4. Alleen in geval van overmacht, bijvoorbeeld plotselinge ziekte, kan voor vervanging contact worden opgenomen met de bardienstcoördinator.
 5. Bij het niet opkomen voor de bardienst, kan het bestuur boetes opleggen tot een maximum van € 50. Het bestuur behoudt zich het recht voor om tot beëindiging van het lidmaatschap over te gaan.
 6. Vrijwilligers zijn van bardiensten vrijgesteld, als de vrijwilligersactiviteiten meer dan twee dagdelen bedragen. Het bestuur beoordeelt dit.

V - De afschrijfregels en het afhangbord

 1. Het afhangbord is bedoeld om de beschikbare speeltijd eerlijk over de aanwezige leden te verdelen.
 2. Ieder die wil tennissen (senior of junior) moet met haar of zijn tennispas een baan reserveren op het afhangbord.
 3. Wie zijn tennispas niet bij zich heeft, kan niet tennissen. Bij verlies van de tennispas kunt u via de ledenadministratie tegen betaling een nieuwe pas aanvragen. Na circa 2 weken kunt u in het paviljoen uw nieuwe KNLTB tennispas afhalen.
 4. U kunt iemand introduceren. Voor elke introducé is een aparte betaling verplicht. Introducékaartjes zijn verkrijgbaar aan de bar en kosten €7,50 voor volwassenen en €2,25 voor kinderen. Ze zijn geldig voor de dag zelf (maximaal 4 uur). Introducékaartjes worden alleen verstrekt als er een baan vrij is. Op werkdagen is introductie mogelijk tot 18.00 uur, in het weekend de gehele dag, behalve tijdens de competitie en met toernooien.
 5. De speeltijd bedraagt 45 minuten bij enkelspel en 60 minuten bij dubbelspel. Bij dubbelspel moeten alle 4 de personen dezelfde baan afhangen.
  Als er wordt gesproeid gaat dit af van uw speeltijd.
 6. Als uw speeltijd is aangebroken, mag u uw voorgangers gaan aflossen. Uw voorgangers slepen (in uw speeltijd) voor u de baan. Als u wordt afgelost, speelt u een game of set niet uit. U stopt meteen en sleept de baan.
 7. Leden hebben het recht speeltijd te reserveren in de volgorde van aankomst op het tennispark. Daarom moet via het afhangbord worden gereserveerd:
  1. met minimaal twee kaartjes van personen die zelf aanwezig zijn;
  2. voor een tijdvak dat direct ingaat, of direct aansluit op een reeds gereserveerd tijdvak.
 8. Terwijl u speelt mag u geen nieuwe baan afhangen. Wie les heeft, gebruikt een baan en mag dus niet afhangen.
 9. Banen waar les op wordt gegeven, zijn niet beschikbaar om af te hangen.
 10. Voor georganiseerde activiteiten kunnen speciale regels worden ingesteld. De agenda geeft duidelijkheid over de feitelijke activiteiten.
 11. Ga sportief met de afschrijfregels om. Als u denkt dat bepaalde leden zich niet aan de regels houden, bespreek dat dan met hen. Welbewust en herhaaldelijk misbruik kunt u bij het bestuur melden.

VI - De toss

 1. Deelnemers aan de toss leveren hun tennispas in bij degeen die de toss leidt.
 2. Dalleden kunnen alleen tijdens daluren tossen.
 3. Het aantal banen dat de toss ter beschikking staat, wordt door het bestuur vastgesteld.
 4. Er wordt tijdens de toss uitsluitend gedubbeld.