Reglement

Het bestuur heeft het volgende reglement voor de vereniging DMT vastgesteld :

I - Het lidmaatschap

Het lidmaatschap van De Meer Tennis gaat in en men is speelgerechtigd indien :

  • de pasfoto in bezit is van de ledenadministratie.
  • de bardiensten zijn ingeroosterd (zie paragraaf IV)
  • aan alle financiële verplichtingen is voldaan. 

De tennispas is strikt persoonlijk en geldt als :

  • bewijs van lidmaatschap van De Meer Tennis
  • kwitantie voor betaalde contributie
  • toegangskaart voor het reserveren van banen via het afhangbord
  • bewijs van lidmaatschap van de KNLTB
  • als wedstrijdkaart voor KNLTB toernooien

Bij verlies van de tennispas kan De Meer Tennis bij de KNLTB een duplicaat aanvragen; dit is voor rekening van het lid

Het lidmaatschap wordt automatisch gecontinueerd tenzij u tijdig opzegt. Uw schriftelijke opzegging dient vóór 1 december bij de ledenadministratie te zijn ontvangen, anders bent u opnieuw contributie verschuldigd over het daarop volgende jaar. 

De Meer Tennis kan het lidmaatschap beëindigen van degene die zijn/haar verplichtingen (financieel of anderszins) niet nakomt, of het tennisreglement ernstig overtreedt.

II - Op de tennisbanen

Op de baan zijn tennisschoenen en passende tenniskleding verplicht. Zwarte zolen en verkeerde schoenen zijn niet toegestaan want zij beschadigen de tennisbaan.

Op een natte baan mag niet worden gespeeld: het is slecht voor de baan en de kans op blessures neemt fors toe.

Plassen op de baan mogen niet met een bezem, sleepnet of rubbertrekker worden verwijderd, omdat dit kuilen veroorzaakt.

Als uw bal op een baan terechtkomt waar anderen spelen, wacht u tot het punt gespeeld is, dan roept u "bal over" en wacht u tot uw bal wordt teruggespeeld. Omgekeerd speelt u op deze kreet andermans ballen terug.

Na het spelen behoort u de baan rustig te slepen (door te draven met een sleepnet beschadigt u de toplaag); de wijze van slepen staat op de instructiebordjes. Daarnaast veegt u de lijnen en hangt het sleepnet en de lijnenveger weer op hun plaats.

U mag niet over een baan lopen waar anderen spelen.

De banen zijn verboden voor honden.

III - Rondom de tennisbanen

Parkeer uw auto of motor buiten de hekken van het tennispark en zet uw fiets in het fietsenrek.

Houdt de ingang vrij. Het terrein moet altijd bereikbaar zijn voor nooddiensten.

Deponeer afval in de afvalbak, kleine plastic flesjes in de oranje statiegeld-tonnen, breng glaswerk terug naar de kantine en neem geen terrasstoelen mee naar de banen.

Als  kinderen gebruik maken van toestellen in de zandbak/speeltuin dan doen zij dat onder verantwoordelijkheid en toezicht van hun ouders.

IV - Bardienst

Elk senior lid tussen 18 en 70 jaar is verplicht 2 bar- of kookdiensten te draaien. 

De mogelijkheid bestaat om bar-/kookdiensten af te kopen voor € 40 per dienst (2022)

Bij verhindering zorgt u zelf voor vervanging. Dit kan door een dienst te ruilen met iemand op het dienstrooster of door zelf iemand anders te benaderen. Er is geen reserverooster.

Alleen in geval van overmacht zoals bv plotselinge ziekte, kan voor vervanging contact worden opgenomen met de bardienstcoördinator.

Bij het niet opkomen voor de bardienst, kan het bestuur een boete opleggen tot een maximum van € 50. Het bestuur behoudt zich tevens het recht voor om tot beëindiging van het lidmaatschap over te gaan.

Op de speeldagen van de Voor- en de Najaarscompetitie verzorgen de deelnemende teams de bardiensten iom met bardienstcoördinator. De competitieleiders wijzen aan welke teams op welke tijdstippen de bardiensten vervullen.

Vrijwilligers zijn van bardiensten vrijgesteld, als de vrijwilligersactiviteiten meer dan 2 dagdelen bedragen. Het bestuur beoordeelt dit.

V - De afschrijfregels en het afhangbord

Iedereen die wil tennissen (senior of junior) moet een baan reserveren 

Er zijn 2 manieren om een baan te reserveren :

  • op de website inloggen en dan via de tabs “Activiteiten – Baan” afhangen 
  • op het afhangbord in de kantine afhangen  

Om te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk de gelegenheid krijgt om te tennissen, kan elk lid maximaal 1 keer per dag 1 uur tennissen. Als u les heeft, dan kunt u op die dag dus niet ook nog een uur reserveren om vrij te spelen.

De speeltijd bedraagt voor iedereen 60 minuten Als er wordt gesproeid, gaat dit van uw speeltijd af. Bij dubbelspel moeten alle 4 personen dezelfde baan afhangen. 

Als uw speeltijd is aangebroken, mag u uw voorgangers aflossen. Uw voorgangers slepen (in uw speeltijd) de baan. Als u wordt afgelost, speelt u een game of set niet uit. U stopt meteen en sleept de baan.

Banen waar les op wordt gegeven, zijn niet beschikbaar om af te hangen.

Voor georganiseerde activiteiten kunnen speciale regels worden ingesteld. De agenda geeft duidelijkheid over de feitelijke activiteiten. 

Ga sportief met de afschrijfregels om. Als u denkt dat bepaalde leden zich niet aan de regels houden, bespreek dat dan met hen. Welbewust en herhaaldelijk misbruik kunt u bij het bestuur melden.

VI - Introducees

U kunt iemand introduceren die niet lid is van DMT. Op doordeweekse dagen kan dit tot 18.00 uur. In het weekend kan dit de hele dag, behalve tijdens competitie en toernooien

Voor elke introducé is een aparte reservering en betaling verplicht. Reserveren voor 60 minuten kan via de website of via het afhangbord. 

U krijgt na afloop van de maand een mail met een betaalverzoek voor de keren dat u iemand geïntroduceerd heeft.